مدیریت
 
 
آقای جعفر نقوی
موسس مجتمع آموزشی برهان
 
 
 
 
 
 
آقای محمد کلانترزاده
مدیر دوره دوم متوسطه غیردولتی برهان
 
 
 
     
 
     
اعضای انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی 1400-1401
 
 
 
     
 
     
اعضای انجمن اولیاء و مربیان سالهای قبل