دبيرستان دوره دوم پسرانه برهان
  فعالیت های اجرایی کارگاه ها و دوره های پژوهشی