دبيرستان دوره دوم پسرانه برهان
فعالیت های اجرایی کارگاه ها و دوره های پژوهشی