سیاست های آموزشی
 
 
 
     
 
     
تقویم اجرایی متوسطه دوم برهان
 
 موفقیت متوسطه دوره دوم برهان در سایه برنامه دقیق اجرایی میسر بوده است.

 برنامه اجرایی متوسطه دوره دوم شامل:

 
  • جدول برنامه اجرایی
  • استراتژی و تاکتیکهای عملیاتی
    برنامه عمل در متوسطه دوره دوم
و بخش های دیگر برنامه اجرایی متوسطه دوره دوم مجتمع آموزشی برهان را از این قسمت مطالعه بفرمایید.
 

 
 
     
 
     
فعالیت آموزشی پایه دوازدهم
 
برخی گامهای آموزشی در پایه دوازدهم را مشاهده نمایید. مشروح فعالیتهای آموزشی را از این قسمت مطالعه بفرمایید.
 
 
 
     
 
     
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم در فروردین 1400
 
برنامه مطالعاتی نوروز 1400 برای دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی
 
برنامه مطالعاتی نوروز 1400 برای دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی

 
     
 
     
برنامه های فرهنگی-آموزشی پایه های دهم و یازدهم
 
 
مشروح فعالیت های فرهنگی-آموزشی متوسطه دوره دوم مجتمع آموزشی برهان در پایه های دهم و یازدهم را از اینجا مطالعه بفرمایید.