آموزش بسکتبال
 
دوازده جلسه آموزش بسکتبال توسط داود گودرزی تحت نظارت مهرداد مختاری. برای دیدن همه ویدیوها لطفا به صفحه آموزش بسکتبال در کانال آپارات متوسطه دوم برهان مراجعه نمایید.

 
 
     
 
     
آموزش والیبال
 
دوازده جلسه آموزش والیبال توسط رحمت نوری تحت نظارت مهرداد مختاری. برای دیدن همه ویدیوها لطفا به صفحه آموزش بسکتبال در کانال آپارات متوسطه دوم برهان مراجعه نمایید.


 
 
     
 
     
نرمش صبحگاهی سری دوم
 
پنج جلسه نرمش صبحگاهی برای پنج روز هفته تهیه شده توسط مهرداد مختاری. برای مشاهده همه ویدیوها به صفحه نرمش صبحگاهی در کانال آپارات متوسطه دوره دوم برهان مراجعه نمایید.
 

 
 
     
 
     
نرمش صبحگاهی سری اول
 
پنج جلسه نرمش صبحگاهی برای پنج روز هفته تهیه شده توسط مهرداد مختاری. برای مشاهده همه ویدیوها به صفحه نرمش صبحگاهی در کانال آپارات متوسطه دوره دوم برهان مراجعه نمایید.