آزمایشگاه علوم تجربی 1
 
برای دیدن آزمایش هایی از کتاب آزمایشگاه علوم تجربی مخصوص پایه دهم، رشته های ریاضی و تجربی لطفا به لیست پخش این درس در کانال آپارات متوسطه دوره دوم مراجعه نمایید.


 
 
     
 
     
آزمایشگاه علوم تجربی 2
 
برای دیدن آزمایش هایی از کتاب آزمایشگاه علوم تجربی مخصوص پایه یازدهم، رشته های ریاضی و تجربی لطفا به لیست پخش این درس در کانال آپارات متوسطه دوره دوم مراجعه نمایید.