گروه آموزشی پایه دوازدهم
 
 
     
 
     
برنامه پایه دوازدهم
 
 رسیدن به موفقیت و قرارگرفتن در قله زمانی اتفاق خواهد افتاد که برای طی مسیر خود گام ها و مراحل لازم را در نظرگرفته باشید.
 با برخی منزلگاه های پایه دوازدهم برهان آشنا می شویم. مشروح این برنامه همراه با اطلاعات مفید دیگر را می توانید از اینجا مطالعه بفرمایید.